O Szkole...

 

Szkoła Muzyczna I stopnia Związku Nauczycielstwa Polskiego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Bohdanowicza nr 4, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą działalność dydaktyczno - wychowawczą w dwóch cyklach:  

 

 • 6-letni cykl nauczania 

 

Szkoła Muzyczna I st. ZNP działa w ramach Zespołu Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego. Została zorganizowana i jest prowadzona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 14 marca 2000 r. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury. Szkoła działa na podstawie wpisu nr 262/7/2000 do ewidencji szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształci młodzież zgodnie z programem nauczania dla Szkoły Muzycznej I stopnia, zatwierdzonego przez Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiS, Warszawa 1996 r. oraz Zarządzeniem Nr 31 MKiS z dnia 30 sierpnia 1994 r. dotyczącego zakresu programowego dla szkół muzycznych I stopnia. Wymiar godzinowy zajęć jest zgodny z obowiązującym w szkołach muzycznych I stopnia w kraju. Szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.
Kadrę pedagogiczną Szkoły Muzycznej I stopnia ZNP stanowią absolwenci akademii muzycznych wydziałów instrumentalnych, teorii kompozycji wychowania muzycznego i rytmiki oraz dyrygentury chóralnej.

Zadania Szkoły

Szkoła działa na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póĄn. zmianami), zwaną dalej ustawą oraz przepisów prawa dotyczących szkolnictwa artystycznego, a także w oparciu o niniejszy Statut. Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

 

 1. Zapewnia realizację programu kształcenia opartego o podstawę programową określoną w przepisach Zarządzenia Nr 31 MKiS z dn. 30.08.1994 r., zatwierdzonego przez Departament Szkolnictwa Artystycznego, Warszawa, 1996 r.

 2. Umożliwia dodatkowo realizowanie programów autorskich pozwalających na znaczne poszerzenie w/w programów nauczania.

 3. Zapewnia realizację szkolnego programu wychowawczego przyjętego przez Radę Pedagogiczną, uzgodnionego z organem prowadzącym.

 4. Przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia rozbudza i rozwija indywidualne zdolności artystyczne.

 5. Przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki.

 6. W szczególnych przypadkach szkoła umożliwia uczniom realizację indywidualnego toku nauczania w oparciu o obowiązujące przepisy.

 7. Zapewnia pełny rozwój osobowości dziecka zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i społecznymi.

 

Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

 

 

 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych indywidualnych i grupowych określonych podstawą programową zgodnie z Zarządzeniem Nr 31 Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.08.1994 r. oraz programami edukacyjnymi obowiązującymi w szkole, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa artystycznego, rozszerzone o siatkę godzin ponadstandardowych umożliwiających wszechstronny rozwój indywidualnych zdolności uczniów.

 2. Prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z przyjętą organizacją.

 3. Oddziaływania wychowawcze, których celem jest:

  •  rozwijanie wrażliwości

  •  wspieranie ucznia w kształtowaniu własnej świadomości moralnej

  •  naukę realizacji własnych celów poprzez rzetelną pracę

  •  budzenie szacunku do własnego kraju.

 4. Organizowanie imprez typu koncert, prezentujących osiągnięcia wybranych uczniów.

 5. Organizowanie i uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

 6. Organizowanie i uczestniczenie w seminariach z udziałem wybitnych pedagogów i artystów z kraju i zagranicy.

 7. Współdziałanie z samorządem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej.

 8. Współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność szkoły.

 9. Współpracę z innymi instytucjami na terenie miasta, organizowanie wspólnych imprez.

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Rekrutacja odbywać się będzie w formie przesłuchań wstępnych dla kandydatów w wieku od 6 do 16 lat i przeprowadzana będzie w siedzibie szkoły przy ulicy Bohdanowicza 4 od miesiąca maja. Dokładne terminy zostaną podane w okresie bliższym egzaminom wstępnym.
W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numer: 605 131 805

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now